Mikulčice

Mikulčice

Mikulčice

Slovanské hradiště Mikulčice též Mikulčice-Valy jsou významné hradisko z doby velkomoravské nacházející se zhruba 3 km jihovýchodně od intravilánu obce Mikulčice. S rozlohou kolem 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v České republice[1]. Lokalita je chráněna jako národní kulturní památka a byla

nominována k zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ministerstvo kultury nominaci v červnu 2009 stáhlo, o zápis bude znovu usilovat v roce 2013[2]. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů.

Valy u Mikulčic jsou jedním z nejvýznamnějších opevněných hradištních sídel se znaky městského uspořádání, spíše vojenského charakteru, s doklady osídlení předvelkomoravského a velkomoravského horizontu s množstvím kostelů (cca 12) a artefaktů svědčících o přítomnosti velkomoravské nobility. Existují domněnky, že se mohlo jednat o kmenové centrum s vyššími mocenskými aspiracemi, možná i sídlo prvních Mojmírovců. Zlom ve vývoji hradiska nasvědčuje k tomu, že se v další fázi stalo důležitým prvkem začleněným do systému obrany říše a jejího centra.

ThemeBox

AIT-Themes icon Themeforest icon Twitter icon Facebook icon YouTube icon
Our Portfolio
open/close
Colors Settings
Background images
Font
Homepage Options
Hotel Version Sport Center Version
Our WordPress Themes